Curriculum


Procesul instructiv-educativ se desfășoară conform noului CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE aprobat prin OM nr. 4694/ 02.08.2019, însă este mult îmbogățit, personalizat și adaptat în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor.

Proiectul grădiniței noastre pornește de la modelul educației personalizate care susține aptitudinile și potențialul fiecărui copil. Activitățile instructiv-educative în Grădiniță Piticot se concentrează pe calitatea procesului instructiv-educativ, pe nevoile multiple ale copilului, țînând cont de sănătate, nutriție, educație, stimulare psihosocială corespunzătoare și de rolul mediului în care acesta trăiește.

Copilul este un subiect activ în procesul învăţării, iar dezvoltarea lui este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi situaţiile de învăţare, special create de adult. În acest context, jocul este activitatea fundamentală a copilului, pe care se sprijină toate tipurile de activităţi de învăţare.

Activităţile pe domenii experiențiale, sunt activități integrate sau pe discipline, desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte tematice sau în cadrul săptămânilor independente, planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă.

Jocurile şi activităţile liber-alese sunt cele pe care, de regulă, copiii şi le aleg şi care îi ajută să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris.

Limba de predare și de conversație este limba română. În grădiniţa noastră, copiii sunt încurajaţi să-şi dezvolte o gândire pozitivă despre ei şi ceilalți, să aibă încredere în forţele proprii, să-şi dezvolte abilităţile practice, să se simtă deosebiţi şi apreciaţi de oamenii importanţi din viaţa lor. Copiii învaţă să-şi exprime liber sentimente precum bucurie, tristeţe, frustrare sau teamă, să pună în practică diferite strategii pentru a face faţă unor situaţii provocatoare şi să managerieze eventuale conflicte care apar în viaţa de zi cu zi.

Teme abordate săptămânal:​

Formule de politeţe

Eu şi familia mea

Fructe, flori, legume

Plante, insecte, animale

Meserii şi profesii

Călătorie în timp

Mijloace de transport

Obiceiuri, tradiţii, culturi

Oraşul meu, ţara mea

Pământul şi universul

Arii curriculare​

• Om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu mediul social şi modalitaţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele.

• Limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea comunicării orale şi scrise, abilitatea de a înțelege exprimarea verbală şi scrisă, precum şi dezvoltarea auzului fonematic ca bază a însuşirii unor noi limbi străine

• Ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experiențelor practice, cât şi înţelegerea naturii ce poate fi modificată de acţiunea omului.

• Estetic şi creativ – vizează formarea abilităţilor de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţele trăite.

• Psihomotric – acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi încrederea în forţele proprii.

Cum evaluăm copiii?

Aplicăm cu consecvență formele de evaluare propuse prin documentele școlare și curriculare: evaluări inițiale, continue și sumative.

Evaluarea se va realiza prin activități specifice vârstei: prin jocuri didactice, observarea de către cadrul didactic a comportamentului copilului în diferite momente ale zilei și uneori chiar prin intermediul exercițiilor și fișelor didactice. Ea va urmări toate domeniile de dezvoltare și va viza toate domeniile experiențiale, iar rezultatele vor fi centralizate corespunzător și comunicate beneficiarilor. Comunicarea rezultatelor evaluărilor către părinți are ca scop observarea evoluției în timp a copilului, găsirea unor măsuri ameliorative pe termen lung și pe termen scurt adaptate nevoilor preșcolarului precum și formularea corectă și completă a unui profil psihopedagogic care să faciliteze personalizarea actului educațional.

La sfârșitul fiecărui an școlar, părinții primesc portofoliul personal de evaluare al copilului, ce cuprinde și o descriere riguroasă a progresului școlar al acestuia în termeni de comportamente si competențe dovedite în timpul activităților școlare, precum și o caracterizare din partea educatoarei.

Cluburi

Grădinița Piticot își dorește să le dea copiilor nu doar prilejul de a-și dezvolta intelectul, ci și de a-și da frâu liber creativității, de a –și descoperi înclinațiile și pasiunile, să încerce cât mai multe tipuri de activități și în acest proces să descopere cine sunt și ce le place să facă. Este bine știut faptul că activitățile opționale întregesc educaţia copilului.

Alături de programul variat și atrăgător desfăşurat de educatoare, Grădinița Piticot oferă şi o paletă diversificată, bogată și atractivă de activităţi opţionale, reflectând nu numai preferințele copiilor, ci și sugestiile părinților. Acestea sunt desfăşurate de profesori de specialitate cu o bogată experienţă în munca cu preşcolarii și vizează descoperirea şi exersarea abilităţilor practice şi a înclinaţiilor artistice care să permită orientarea din timp spre domeniile care pot valorifica potenţialul copilului: însuşirea limbilor străine, dansul, muzică, pictură, activităţi sportive etc. Pachetul complex de discipline opționale „cluburi" organizate de profesori specializați va asigura o formare completă a copiilor și permite o mai bună adaptare la realitățile cotidiene.

Limba engleză se studiază în regim intensiv. Profesorul de limba engleză are un rol la fel de important că profesorul pentru învățământ preșcolar în procesul educațional. Importanţa studierii limbii engleze constituie un avantaj de bază pentru contextul actual, bagajul de cunoştinţe asimilat încă de pe acum constituindu-se într-un atuu pentru societatea din viitorul imediat. Important este că profesorul să inducă preşcolarului plăcerea de a ascultă muzicalitatea cuvintelor englezești şi de a le reproduce corect.

Funny English

Importanţa studierii limbii engleze încă de la vârsta preşcolară constituie un avantaj de bază pentru contextul actual socio-politic, bagajul de cunoştinţe asimilat încă de pe acum constituindu-se într-un atuu pentru societatea din viitorul imediat.

Prietenii Muzicii

Muzica este o artă care are menirea să încălzească sufletele, să-i facă pe oameni mai buni și mai înțelepți. La copii, interesul pentru muzică se manifestă pregnant prin receptare și redare.

Pictură

Mulți copii de vârstă preșcolară și școlară exprimă prin limbajul plastic ceea ce nu pot exprima prin limbaj oral sau scris și așa ei comunică mai ușor cu cei din jur.

Grație și armonie

Răspunsul natural al unui copil este mişcarea, iar mişcarea necesită coordonare, spaţiu şi muzică. Dansul şi muzica sunt cele mai complexe dintre arte. Acestea produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere, confort.

Temele abordate la cluburi sunt alese la începutul fiecărui an şcolar şi acoperă o sferă largă de informaţii din diferite domenii: artă, comunicare, ştiinţă, sport, sănătate, muzică, dans etc. Activităţile se organizează atât în clase, cât şi în alte locaţii, care ajută copiii să înţeleagă mai bine anumite concepte şi să înveţe lucruri interesante într-un mod cât mai plăcut.

Scroll to Top